Bærekraftig reiseliv og nye arbeidsplasser

For at reiselivsnæringen og lokalsamfunnet skal kunne skape flere arbeidsplasser og tjene mer penger på sine natur- og kulturskatter, må opplevelsen være noe mer enn "å beskue landskapet". Hvis opplevelsen foredles og organiseres på en ansvarlig måte, kan dette gi både økt opplevelse for gjestene og nye muligheter for økte inntekter lokalt.

Mer organiserte opplevelsestilbud gir også en fin mulighet til å styre aktivitetene og styrke miljøprofilen slik at miljøbelastningen blir minst mulig. Guidete turer gir gjestene et helt annet innblikk i lokalsamfunnet og vil øke interessen for reisemålet. Et bedre tilbud vil kunne få gjestene til å bli lengre og reduserer dermed transportbehovet, noe som gir både økonomisk og miljømessig gevinst.

Sykkelturisme er et godt eksempel på å oppleve stedene i sakte fart, og med miljøprofil. Interessen for Helgeland som sykkelsted er økende.

Parkert sykkel på Færset

Stiftelsen for Vegaøyan verdensarv har i sitt arbeid med formidlings-strategien tatt utgangspunkt i begrepet bærekraftig turisme - verdensarvturisme.

Informasjons- og formidlingskonseptet har en hovedmålsetting om å skape forståelse og engasjement hos befolkningen og besøkende og dermed ta vare på verdiene. Samtidig skal besøksmengden være bærekraftig og generere inntekter til lokalsamfunnet. Derfor legges også hovedtyngden av informasjons-, tilretteleggings- og infrastrukturtiltak til buffersonen/randsonen på selve Vega. Opplevelser og aktiviteter med høg kvalitet, formidling i verdensarvsenteret, gode fortellere,
båtturer, overnatting osv.

Basisen i en tilrettelegging for en bærekraftig verdiskaping innen reiseliv på Vega kan bygges opp rundt tre bærende prinsipper:

- Turistene må kunne oppleve verdensarven gjennom et attraktivt og tilrettelagt formidlingskonsept som er av en slik kvalitet at det blir en såkalt primærattraksjon for Vega som reisemål (trafikkbygger) totalt sett.
- Formidlingen må være forutsigbar, både for turistene (åpningstider, avganger, guiding, etc.) og de som ønsker å satse på reiselivsvirksomheter på Vega (overnatting, aktiviteter, servering, etc.).
- Opplevelsen av verdensarven skal foregå "in natura" gjennom at turistene kan få komme ut i dunværene og se (og forstå) verdensarven basert på guiding, historiefortelling og et båtrutenett med faste avganger.