Ambisjonene

Ambisjonen er at vi skal tilrettelegge for en type tursime som skal gi verdiskaping ut over oss selv, men der bærekraftprinsippet er styrende.

Visjon og mål:

- Vega skal gjennom et levende lokalsamfunn, sitt særpreg, en mangfoldig natur og kultur gi unike og attraktive reiselivsopplevelser.
- Vega skal med sin småskala turisme gi nærhet i møte med turisten, som skal bli øyas varemerke.
- Vega skal utvikles som et bærekraftig reisemål, der kulturarven er ivaretatt og videreutviklet.

Ambisjoner i forhold til bevaring av natur, kultur og miljø:

I løpet av prosjektperioden skal vi ha foretatt en sårbarhetsanalyse som forteller bl.a. hva er tåleevnen av besøkende i besøkspunktene. Det gjelder både økende båttrafikk (fart, støy) og tråkk i terreng. Hva vil den økende trafikken føre til mht. dyre- og fugleliv og kulturlandskap. Hvilke tiltak kan igangsettes for å styre trafikken, tilrettelegging av informasjon, fysiske utforminger på stier, infrastruktur osv. Hvordan kan de gamle fiskeværene gis en ny bruk, ved å tenke verdiskaping.

Eidemsjøen med naust og båter

Styring av sosiale verdier

Viktig at vi utvikler et godt samspill mellom grunneiere og reiselivsbedrifter. På denne måten klarer vi å sikre det lokale eierskapet og engasjementet. Vertskapsfunksjonen skal styrkes med å arrangere vertskapskurs og sette fokus på formidling av den gode historien.

Økonomisk levedyktighet

Bygge opp et godt mottaksapparat som i hovedsak skal jobbe med:

- Turistinformasjon
- Tilrettelegning og informasjonstiltak
- Konseptutvikling
- Utvikle opplevelses- og aktivitetstilbudet og utbedre "mangellappene"
- Kompetanse og nettverksbygging
- Selge reiselivspakker

Potensiale:

Vega er fra Nordland Fylkeskommunes side valg som en spydspiss for utvikling av Helgeland som reisemål. Hovedaktivitetene skal skje på selve hovedøya Vega. Dette er også noe som UNESC'O har poengtert i sin utnevnelse av Vegaøyan som verdensarvsted. Vi ser det som svært viktig å involvere reiselivsdestinasjoner og reiselivsbedrifter fra andre kommuner/regioner, der Vega blir en del av deres produktutvikling og tilbud ut i markedet.

Destinasjonsselskap som Helgelandskysten og Destinasjon Helgeland har hovedfokus på markedsføring og profilering. Noe produktutvikling har de også drevet med, men det er ikke hovedfokuset. Dette ser vi som nødvendig, derfor ønsker vi å bygge opp et salgskontor og mottaksaparat på Vega som kan surfe hele Helgeland, der verdensarven er spydspissen. Vi trenger å sy sammen pakker fra Vega, men også som omhandler hele Helgeland.

Organisering

Prosjektansvarlig og leder: Vega Næringsselskap BA Styringsgruppe som innehar ulik type kompetanse. Styringsgruppen har det faglige ansvaret, der de skal påse at prosjektplanen blir gjennomført som forutsatt. Styret i Vega Næringsselskap BA har det overordnede økonomiske ansvaret, mens prosjektleder og styringsgruppen har det løpende ansvaret for økonomien. Det må kjøpes tjenester av en forskningsinstitusjon for å få gjennomført en sårbarhetsanalyse.

Aktører

Styringsgruppen skal bestå av representanter fra destinasjonsselskaper, reiselivsbedrifter lokalt og regionalt, Bioforsk Tjøtta, Statens Natur Oppsyn, Stiftelsen for Vegaøyan verdensarv og kommunen. Disse er ikke forespurt. I tillegg vil vi samarbeide med hele næringen både lokalt og regionalt.

Tanker

Verdensarvarbeidet og verdiskaping rundt dette er implementert i offentlige planverk. Her kan nevnes: Forvaltningsplan for Vegaøyan verdensarvområdet, tiltaksplaner for kulturlandskap og kulturminner og kommuneplan. Vega Næringsselskap BA har i samarbeid med reiselivsnæringa utarbeidet en
reiselivsstrategi. Vega Kommune har et reiselivsprosjekt og har ansatte en reiselivssjef. Vi vil gjennomføre en revidering i løpet av prosessen for å skape en god nok forståelse hos næringa om bærekraftprinsippet. Destinasjon Helgeland har også Vega og verdensarven som sitt satsingsområde i sine strategiplaner.